بجنورد

در خراسان شمالی، ایران
امروز: پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر بجنورد، در استان خراسان شمالی، ایران

اطلاعات شهر بجنورد

آب و هوای شهر بجنورد

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۴۶ درصد، فشار: ۲۹۸۶۷.۹۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۷

ساعت: ۱۸:۴۰

دما: °۱۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)