بجنورد

در خراسان شمالی، ایران
امروز: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر بجنورد، در استان خراسان شمالی، ایران

اطلاعات شهر بجنورد

آب و هوای شهر بجنورد

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۱۹ درصد، فشار: ۲۹۸۰۰.۲۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۲۷

ساعت: ۱۹:۴۷

دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)